Artikkelit

Artikkelit

Ikääntyneiden kotihoidossa ja -kuntoutuksessa tärkeää on ennakointi. Hoitoon ja kuntoutukseen kannattaa hakeutua jo ennen kuin toimintakyky laskee ja lihasvoimat heikkenevät.

Erityisesti muistisairaiden kuntouttava hoitotyö tulisi aloittaa mahdollisimman varhain, sillä muistisairauden edetessä liikunta- ja toimintakyky heikkenee merkittävästi.

Usein yhteydenotot kotihoito ja -kuntoutuksen alan palveluiden tuottajaan Turvallista Arkea Tarja Ahlmaniin tulevat omaisilta, jotka ovat huolissaan läheisensä kunnon alenemasta.

Syitä arjessa selviytymisen heikentymiselle voivat olla muun muassa:

Tasapainovaikeudet ja liikunnan puute

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Muut lyhyt- ja pitkäaikaissairaudet

Kaatumiset ja niistä seuraavat luunmurtumat

Leikkaukset

Muistin ja kognitiivisten toimintojen häiriöt

Aivoverenkierron häiriöt

Etenevät neurologiset sairaudet

Näissä tilanteissa kuntouttavan hoitotyön ja liikunnan konkreettisia hyötyjä ovat muun muassa:

Kehittynyt lihasvoima, mikä helpottaa ja parantaa arjen toimintoja

Lisääntynyt verenkierto, mikä aktivoi aivoja ja hidastaa muistisairauksien etenemistä

Parantunut tasapaino, mikä vähentää kaatumisriskiä

Vähentyneet käytösoireet muistisairailla

Kohonnut mieliala ja itsetunto, mikä vähentää masennusta

Lisääntynyt hyvinvointi myös omaisille ja omaishoitajille

Tarja Ahlmanilla on pitkä työkokemus muistisairaiden ja ikäihmisten hoitotyöstä ja kuntoutuksesta niin sairaanhoidon kuin fysioterapiankin keinoin. Hänen työkokemuksensa koostuu sekä julkisella, että yksityisellä sektorilla työskentelystä. Tällä hetkellä hän tarjoaa palveluita yksityisesti ikäihmisille ja muistisairaille kotiin ja hoitokoteihin saman tutun turvallisen hoitajan antamana. Lisäksi hän auttaa kodin askareissa ja tekee paljon muutakin.

Asiakas saakin kotiinsa juuri sellaista palvelua, jota tarvitsee ja haluaa. Kotipalvelu voi tarjota asiakkaalle myös seuraa ja virkistystä hänen omien tarpeidensa mukaan. Yksilöllisessä ja sydämestä lähtevässä palvelussa korostuu kuntouttava työote, jolla pyritään edistämään ikäihmisen toimintakykyä ja mahdollistamaan itsenäinen elämä omassa kotona, Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta kertoo.  Hän painottaa – toimintansa keskeisessä asemassa olevan ihmisläheisyys yhdistettynä vahvaan ammattitaitoon ja pitkään työkokemukseen. 

Tutkimusten mukaan kokonaisvaltainen kuntouttava hoitotyö ja kotikuntoutus ennaltaehkäisee ja hidastaa tutkitusti esimerkiksi ikääntyneiden toimintakyvyn heikkenemistä ja auttaa elämään itsenäisesti pidempään. Kotikuntoutuksesta on hyötyä erityisesti silloin, kun ikääntyneen toimintakyky ja arjessa selviäminen ovat heikentyneet.

Tästä syystä kuntouttavan hoitotyön sekä kotikuntoutuksen tärkeydestä ei voida koskaan puhua liikaa, koska se auttaa löytämään keinot, miten turvallinen kotona asuminen mahdollistetaan toimintakykyä edistämällä ja ylläpitämällä. Esimerkiksi lihasvoiman heikentyessä liikkuminen vaikeutuu ja tasapainon ongelmat lisäävät kaatumisriskiä. Kotikuntoutuksen etuna on tuttu ja turvallinen ympäristö, joka rohkaisee liikkumaan. Kun harjoittelu tapahtuu omassa elinympäristössä, on se helppo siirtää osaksi arkea ja elämäntapaa, kertooTarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Ja hän jatkaa, sairaalasta kotiutuminen on yksi keskeisimpiä toipumisvaiheen asioita, joita moni seniori elämänsä aikana joutuu kohtaamaan. Onnistunut kotiuttaminen on avainasemassa toipumisessa ja se määrittelee monen seniorin tulevaisuuden. Kotikuntoutuksesta saa erinomaisen avun myös leikkauksen jälkeiseen toipumiseen. Valitettavan usein ikäihmiset kotiutuvat sairaalasta yksin ilman yksilöllistä kuntoutussuunnitelmaa ja kotiapuja, mikä saattaa pidentää toipumisaikaa tarpeettomasti. Kuntouttavan hoitotyön avulla seniorin toimintakyky palautuu, kivut lievittyvät sekä toipuminen sairaudesta nopeutuu huomattavasti. Näin toimien mahdollistetaan nopea palautuminen takaisin normaaliin elämän pariin.

Tarja Ahlman kertoo kuntouttavan hoitotyön ja kotikuntoutuksen sisältävän lihasvoima- ja liikkuvuusharjoitteita, tasapainoharjoituksia, kävelyharjoituksia, muisti- ja kognitioharjoituksia sekä erilaisia kivunlievityshoitoja, kuten hierontaa. Tärkeää on harjoitella siirtymisiä ja muita kodissa ja kodin ulkopuolella tarvittavia taitoja kuten pukeutumista ja liikkumista. Lisäksi voidaan harjoitella erilaisten apuvälineiden käyttöä. Mikäli asiakkaalla on etenevä sairaus, kuntouttavalla hoitotyöllä pyritään hidastamaan toimintakyvyn heikkenemistä, lievittämään kiputiloja sekä ehkäisemään ennenaikaista siirtymistä palveluasumisen piiriin.

Ikäihmisten olisikin tärkeää määrittää, mille toimintakyvyn tasolle hän haluaa toipumisessaan ja kuntoutumisessaan tähdätä?

Hyvä testikysymys onkin: mistä olet joutunut luopumaan? Kuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön avulla kerran menetetyn kyvyn tai harrastuksen voi saada takaisin elämäänsä. Liian monet eivät vaan uskalla toivoa parempaa, vaikka siihen olisi mahdollisuus, Tarja Ahlman kuvailee.

Ikäihmisten terveyden edistämisessä ja muistisairauksien hoidossa myös säännöllinen, monipuolinen ja terveellinen ravinto on keskeistä. Toimintakyvyn ylläpitäjinä päivittäisen ruuan ja juoman riittävä määrä ja laatu ovat tärkeitä, esimerkiksi kaatumisten ehkäisemiseksi. Jos yksipuolinen ruokavalio jatkuu pitkään arjen tottumuksena, se voi myötävaikuttaa myös muistisairauden etenemiseen ja ilmetä muutoksina käytöksessä.

Ruokavalion laatu vaikuttaa aivojen toimintakykyyn. Laihtuminen ja ravintoaineiden puutos saattaa nopeuttaa muistisairautta. Jos ruoka ei maita niin kannattaa pyrkiä valitsemaan mieliruokia ja syödä vaikka pieniä aterioita pitkin päivää. Muistisairaat sekä muita pitkäaikaissairauksia sairastavat tarvitsevat usein tehostettua ravitsemushoitoa kertoo Tarja Ahlman.

Ikäihmisten terveelliseen ruokavalioon kuuluvat monipuolinen ruoka ja säännölliset ateriat. Ruuan pitäisi myös maistua hyvältä ja tuottaa hyvää mieltä. Ruoka voidaan valmistaa ikäihmisen toiveiden mukaan, joko valmiiksi tarjolle tai yhdessä iloisesti kokkaillen. Maukas ja ravitseva ruoka on voimaksi, nautinnoksi ja iloksi jokaiseen virkeään päivään, muistuttaa Tarja Ahlman.

Muistisairauksien kuten Alzheimerin ja vaskulaaridementian etenemistä voidaan tutkitusti myös hidastaa ja ennaltaehkäistä. Esimerkiksi Alzheimerin taudin edetessä muistisairaalla ilmenee usein vaikeuksia toiminnanohjauksessa ja sen vaikeimmassa vaiheessa saattaa ilmetä esimerkiksi puheen ymmärtämisen tai puhumisen vaikeutena. Kun kuntouttava hoitotyö ja kotikuntoutus ja seuranta aloitetaan heti, voidaan muistisairaan toimintakyvyn heikkenemistä hidastaa ja hyvinvointiin vaikuttaa pitkäjänteisesti.  Riittävän varhain aloitettu kuntoutus myös ehkäisee kaikkiin muistisairauksiin liittyviä käytösoireita.

Kotikäynneillä arvioidaan myös muistisairaan terveydentilaa ja tehdään erilaisia toimintakyky – muistitutkimuksia sekä annetaan yksilöllistä ohjausta asiakkaalle ja omaisille. Diagnoosin saaneiden asiakkaiden parissa hän tekee kuntouttavaa työtä, jonka tavoitteena on asiakkaan omatoimisuuden ja elämänhallinnan ylläpitäminen ja lisääminen hänen omassa toimintaympäristössään eli kotona, kertoo Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta.

Hän myös muistuttaa, että aivot ja muisti rakastavat palapelejä, musiikkia, opiskelua, lukemista, kulttuuria ja rutiineista poikkeamista – kaikkea, missä ne joutuvat jumppaamaan hermosolujaan. Tärkeää on tekemisen säännöllisyys, mielekkyys ja ilo. Liikunta ja fyysinen aktiivisuus tuovat terveyttä ja mielihyvää. Aivojen verenkierto paranee ja aivosolujen väliset yhteydet uusiutuvat ja tehostuvat, mikä on tärkeää muistijälkien syntymisen ja säilymisen kannalta. Fyysinen aktiivisuus on aivojen aktivointia siinä missä sosiaalinen kanssakäyminen, ristikot ja musisointikin.

Kuntouttavassa hoitotyössä syntyvä kontakti ja liike auttavat muistisairasta hahmottamaan kehonsa paremmin sekä rauhoittavat ja virkistävät mieltä. Tarja Ahlman toteaa kuuntelevan, sydämellisen ja jokaista muistisairasta kunnioittavan kohtaamisen olevan olennainen osa kuntouttavaa hoitotyötä.

Tarja Ahlman Turvallisesta Arjesta painottaa muistisairaiden kunnioittavaa kohtaamista pitämissään koulutuksissa, niin muistisairauksista ja käytösoireita kun muistisairaiden lääkkeettömässä hoitomallissa. Uskon jokaisen ihmisen olevan tärkeä ja ainutlaatuinen ja tämän periaatteen mukaisesti noudatan kaikessa toiminnassani kunnioitusta jokaisen ihmisen kallisarvoista elämäntarinaa ja ihmisarvoa kohtaan. Jokaiselle meistä on myös löytynyt vuosien varrella ne omat tärkeät ja mieluisat asiat, jotka ovat tuoneet iloa ja voimaa elämän eri tilanteisiin. Haluankin työlläni mahdollistaa, että ne kuuluvat tänäänkin kaikkien arkeen, ikään ja toimintakykyyn katsomatta.

Tästä syystä ikäihmisten ja muistisairaiden kuntouttavan hoitotyön palveluille on runsaasti tarvetta.  Kotikäynneillä voidaan myös kartoittaa koko perheen tarpeet ja antaa ohjausta muistisairaan ihmisen oikeuksista ja etuisuuksista. Jos ketkään, niin juuri nämä potilaat tarvitsevat meidän kaikkien suojaa ja turvaa.

Tarja Ahlman on ikäihmisten kuntouttavan hoitotyön ja muistia tukevan kuntoutuksen asiantuntija. Hän on ollut mukana useassa ikäihmisten kuntoutushankkeessa Helsingissä ja Vantaalla sekä lisäksi toimii myös kouluttajana. Vapaa-ajalla Tarjan voi tavata sen sijaan kuntosalilla tai golf-kentällä.

Tukea kotona asumiseesi ja arjessa selviytymiseen saat soittamalla numeroon 0407791731 tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tarja.ahlman@gmail.com  www.turvallistaarkea.fi

MITEN VOIMME PALVELLA
OTA MEIHIN YHTEYTTÄ
soittamalla numeroon 040 7791 731
tai lähettämällä sähköpostia ositteeseen tarja.ahlman@gmail.com

Toivon yhteydenottoa: puhelimitse, sähköpostitse. Paras aika tavoittaa: aamu, päivä, ilta

LAHJAKORTTI
Anna lahjaksi terveyttä ja hyvinvointia.
Osta lahjaksi Lahjakortti
Saat 60%n kotitalousvähennyksen myös lahjakortilla maksaessasi. Huomioithan, että kotitalousvähennyksen voi myös tehdä omien tai puolison vanhemmille tai isovanhemmille ostetuista kotihoidon palveluista.

Käytämme keksejä.